Privatliv

Databeskyttelse

Vi er meget glade for, at du er interesseret i vores virksomhed. Brugen af hjemmesiden er i princippet mulig uden angivelse af personlige data. Hvis en registreret person imidlertid ønsker at benytte særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som regel samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person skal altid ske i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for os. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, anvender og behandler. Desuden informeres de registrerede personer om de rettigheder, som de har ret til ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som behandlingsansvarlig har vi gennemført en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en så fuldstændig beskyttelse som muligt af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Derfor står det enhver berørt person frit for at videregive personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

definitioner

Databeskyttelseserklæringen er baseret på de udtryk, som den europæiske lovgiver har anvendt i forbindelse med vedtagelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte termer.

I denne databeskyttelseserklæring anvender vi bl.a. følgende udtryk:

 • a) personoplysninger

  Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”). En fysisk person anses for at være identificerbar, hvis vedkommende direkte eller indirekte, navnlig ved tilknytning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

 • b) den registrerede

  Ved “registreret” forstås enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

   

 • c) behandling

  Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer eller enhver sådan række af processer i forbindelse med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, ordner, opbevaring, tilpasning eller ændring, læsning, søgning, anvendelse, videregivelse ved transmission, distribution eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenholdelse eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 • d) Begrænsning af behandling

  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres fremtidige behandling.

 • e) profilering

  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende disse personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig aspekter vedrørende arbejdspræstationer, økonomisk situation, helbred, personlig Analysere eller forudsige den fysiske persons præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) Dataansvarlig eller dataansvarlig

  Den ansvarlige eller behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutning om formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne person fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning.

 • h) registerførere

  En databehandler er en fysisk eller juridisk person, en myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige person.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med et specifikt undersøgelsesmandat i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

 • j) tredjepart

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar er bemyndiget til at behandle personoplysningerne.

 • k) Samtykke

  Samtykke er ethvert udtryk for vilje, der frivilligt gives af den registrerede på en informeret måde og utvetydigt for det specifikke tilfælde i form af en erklæring eller anden klar bekræftende handling, hvormed den registrerede angiver, at vedkommende frivilligt giver sit samtykke til behandlingen af sine personoplysninger er.

Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

The person responsible within the meaning of the General Data Protection Regulation, other data protection laws applicable in the member states of the European Union and other provisions of a data protection nature is:

Joerg Brandstatter

Joerg Brandstatter

Pater-Schwartz-Gasse 11a

1150 Vienna

Austria

E-mail: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Nogle af webstederne bruger såkaldte cookies, LocalStorage og SessionStorage. Dette tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Local Storage og SessionStorage er en teknologi, som din browser bruger til at gemme data på din computer eller mobilenhed. Cookies er tekstfiler, der arkiveres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser. Du kan forhindre brugen af cookies, LocalStorage og SessionStorage ved at foretage de relevante indstillinger i din browser.

Talrige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Det består af en tegnstreng, som gør det muligt at henføre websteder og servere til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan brugerne af denne hjemmeside tilbydes mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden indstillingen af cookies.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres til brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. F.eks. behøver brugeren af et websted, der anvender cookies, ikke at indtaste sine adgangsoplysninger igen, hver gang han/hun besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbsvogn i onlinebutikken. Onlineshoppen bruger en cookie til at huske de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent modsætte sig, at der sættes cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan det være, at ikke alle funktioner på vores websted kan anvendes fuldt ud.

Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang en berørt person eller et automatiseret system har adgang til webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det tiltrædende system, (3) det websted, hvorfra et tiltrædende system får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der tilgås via et tiltrædende system på vores websted, kan kontrolleres, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) det tiltrædende systems internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger,

Når vi anvender disse generelle data og oplysninger, drager vi ingen konklusioner om den registrerede person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og reklamen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores websted og ( 4) for at give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor af os på den ene side statistisk og også med henblik på at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, som en berørt person har givet os.

Registrering på vores websted

Den berørte person har mulighed for at registrere sig på den behandlingsansvarliges websted ved at oplyse personoplysninger. Hvilke personoplysninger der overføres til den ansvarlige for behandlingen, afhænger af den pågældende indtastningsmaske, der anvendes ved registreringen. De personoplysninger, som den pågældende person indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den ansvarlige for behandlingen og til dennes egne formål. Den ansvarlige for behandlingen kan sørge for overførsel til en eller flere databehandlere, f.eks. en pakkeleverandør, som også anvender personoplysningerne udelukkende til intern brug,

Ved registrering på den for behandlingen ansvarlige persons websted lagres også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den pågældende person, samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data lagres på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på og om nødvendigt gøre det muligt at efterforske begåede forbrydelser. I den forbindelse er opbevaring af disse data nødvendig for at beskytte den ansvarlige for behandlingen. I princippet vil disse oplysninger ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen sker med henblik på strafferetlig forfølgning.

Registreringen af den registrerede med frivillig afgivelse af personoplysninger gør det muligt for den dataansvarlige at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens art kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er afgivet ved registreringen, eller få dem slettet fuldstændigt fra den behandlingsansvarliges database.

Den registeransvarlige skal til enhver tid på anmodning give den registrerede oplysning om, hvilke personoplysninger der er lagret om den registrerede. Endvidere berigtiger eller sletter den registeransvarlige personoplysninger på anmodning eller efter meddelelse fra den pågældende person, forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringspligter, der foreskriver det modsatte. Alle medarbejdere hos den dataansvarlige står til rådighed for den pågældende som kontaktpersoner i denne forbindelse.

Kontaktmulighed via webstedet

På grund af lovmæssige bestemmelser indeholder hjemmesiden oplysninger, der gør det muligt at komme hurtigt elektronisk i kontakt med vores virksomhed og kommunikere direkte med os, herunder også en generel adresse til såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis en berørt person kontakter den ansvarlige for behandlingen via e-mail eller via en kontaktformular, vil de personoplysninger, som den pågældende person har overført, automatisk blive gemt. Sådanne personoplysninger, som en registreret person frivilligt overfører til den dataansvarlige, gemmes med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede person. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Kommentarfunktion i bloggen på webstedet

Vi giver brugerne mulighed for at afgive individuelle kommentarer til individuelle blogindlæg på en blog, som findes på den behandlingsansvarliges websted. En blog er en portal, der vedligeholdes på et websted, som normalt er åben for offentligheden, hvor en eller flere personer, der kaldes bloggere eller webbloggere, kan skrive artikler eller nedskrive tanker i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjeparter.

Hvis en registreret person afgiver en kommentar på den blog, der er offentliggjort på dette websted, vil oplysninger om tidspunktet for indtastningen af kommentaren og det brugernavn (pseudonym), som den registrerede person har valgt, blive gemt og offentliggjort sammen med de kommentarer, som den registrerede person har afgivet. Desuden logges også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den pågældende person. IP-adressen lagres af sikkerhedshensyn og i tilfælde af, at den pågældende person krænker tredjemands rettigheder eller offentliggør ulovligt indhold ved at indsende en kommentar.  Lagringen af disse personoplysninger er derfor i den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger i dennes egen interesse, således at han kan frifinde sig selv i tilfælde af en overtrædelse af loven.

Gravatar

Auttomatics Gravatar-tjeneste bruges til kommentarer. Gravatar sammenligner din e-mailadresse og viser – hvis du er registreret der – dit avatarbillede ved siden af kommentaren. Hvis du ikke er registreret, vises der ikke noget billede. Det skal bemærkes, at alle registrerede WordPress-brugere automatisk også er registreret hos Gravatar. Detaljer om Gravatar: https://de.gravatar.com

Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den behandlingsansvarlige behandler og opbevarer kun personoplysninger om den pågældende person i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen, eller hvis dette er påkrævet i henhold til det europæiske direktiv og forordning giver eller en anden lovgiver i love eller forordninger, som den behandlingsansvarlige er genstand for, blev fastsat.

Hvis formålet med opbevaringen ikke længere er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne blive blokeret eller slettet rutinemæssigt og i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Enhver registreret har i henhold til det europæiske direktiv og den forordning, der giver dem ret til at anmode den registeransvarlige om at få bekræftet, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • b) Ret til information

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den forordning, der er udstedt, ret til til enhver tid at modtage gratis oplysninger om de personoplysninger, der er lagret om ham, og en kopi af disse oplysninger fra den person, der er ansvarlig for behandlingen. Endvidere har den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger givet den registrerede adgang til følgende oplysninger

  • formålene med behandlingen
  • de kategorier af personoplysninger, der behandles
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne varighed
  • eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører dig, eller til begrænsning af den ansvarlige persons behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede: alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede

  Endvidere har den registrerede ret til at få oplyst, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den pågældende ret til at få oplysninger om de passende garantier i forbindelse med videregivelsen.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til information, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den forordning, der giver dem ret til at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger om dem. Endvidere har den registrerede under hensyntagen til formålet med behandlingen ret til at anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret – også ved hjælp af en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til det europæiske direktiv og den forordning, der giver dem ret til at kræve, at den ansvarlige person straks sletter de personoplysninger, der vedrører vedkommende, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, og hvis behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne blev indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, hvortil de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen var baseret på, i henhold til art. 6, stk. 1 litra a DS-GVO eller art. 9, stk. 2, litra a DS-GVO, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR a.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Sletning af personoplysningerne er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med art. 8, stk. 1 DS-GVO.

  Hvis en af ovenstående grunde gør sig gældende, og en registreret person ønsker at få personoplysninger, der er blevet gemt, slettet, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen vil sørge for, at anmodningen om sletning straks bliver efterkommet.

  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort, og vores virksomhed som dataansvarlig er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til art. 17 stk. 1 DS-GVO, træffer vi passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og gennemførelsesomkostningerne, for at informere de ansvarlige for databehandling, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den pågældende person har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller kopier eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger fra disse andre ansvarlige for databehandling, for så vidt som behandlingen ikke er nødvendig er nødvendig. Medarbejderen vil træffe de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandling

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den forordning, der giver dem, ret til at kræve, at den ansvarlige person begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, den registrerede afviser sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne.
  • Den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, men den registrerede har brug for dem for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er blevet kontrolleret, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes.

  Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret person ønsker at anmode om begrænsning af lagrede personoplysninger, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen vil sørge for begrænsning af behandlingen.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den forordning, der giver dem, ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører den pågældende person, som den pågældende har givet til en ansvarlig person, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden ansvarlig uden hindring fra den ansvarlige, som personoplysningerne blev givet til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 litra a DS-GVO eller art. 9 stk. 2 litra a DS-GVO eller på en kontrakt i henhold til art. 6 stk. 1 litra b DS-GVO og behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer,

  Endvidere, når de udøver deres ret til dataportabilitet i henhold til art. 20, stk. 20, litra a), er andre personers rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænket heraf.

  Den berørte person kan til enhver tid kontakte os for at gøre retten til dataportabilitet gældende.

 • g) Ret til at gøre indsigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om vedkommende, når som helst af grunde, der skyldes vedkommendes særlige situation, hvilket er baseret på art. 6, stk. 1 litra e eller f DS-GVO til at gøre indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  Vi behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af en indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav .

  Hvis vi behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte reklame, har den pågældende person ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på en sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er forbundet med en sådan direkte reklame. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere personoplysningerne til disse formål.

  Desuden har den registrerede ret til af grunde, der skyldes hans/hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham/hende til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i almenhedens interesse.

  For at udøve sin ret til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder direkte. I forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester kan den registrerede også frit, uanset direktiv 2002/58/EF, udøve sin ret til at gøre indsigelse med automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at blive fritaget for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – og som har retsvirkninger for vedkommende eller i væsentlig grad påvirker vedkommende på lignende måde, hvis afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå i en aftale, eller opfyldelsen af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) på grund af EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt,er tilladt, og disse lovbestemmelser indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) gennemføres med den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal vi gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, herunder som minimum retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at gøre rettigheder i forbindelse med automatiserede afgørelser gældende, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af personoplysninger.

  Hvis den registrerede ønsker at gøre sin ret til at tilbagekalde sit samtykke gældende, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige .

Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6 lit. a DS-GVO tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af en anden tjenesteydelse eller modydelse, er behandlingen baseret på art. 6 Ilit. b GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i forbindelse med forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en retlig forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, f.eks. opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 Ilit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 Ilit. d DS-GVO. behandlingen er baseret på art. 6 Ilit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 Ilit. d DS-GVO. behandlingen er baseret på art. 6 Ilit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 Ilit. d DS-GVO. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 Ilit. d DS-GVO. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 Ilit. d DS-GVO.
I sidste ende kunne behandlingsaktiviteterne være baseret på art. 6 Ilit. f DS-GVO. Behandlinger, der ikke er omfattet af et af de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den berørte persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke går forud for den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse var han af den opfattelse, at der kan antages at foreligge en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47, sætning 2 DS-GVO).

Legitime interesser i behandling, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Er behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 6 Ilit. f DS-GVO er vores legitime interesse i at drive vores virksomhed til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

Varigheden af opbevaringen af personoplysningerne

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Når fristen er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde kontrakten eller for at indlede en kontrakt.

Lovbestemte eller kontraktmæssige krav til levering af personoplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af personoplysninger

Vi præciserer, at tilvejebringelsen af personoplysninger til dels er påkrævet ved lov (f.eks. skattebestemmelser) eller også kan være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren).
Nogle gange kan det for at indgå en kontrakt være nødvendigt, at en berørt person skal give os personoplysninger, som vi efterfølgende skal behandle. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med vedkommende. Hvis personoplysningerne ikke leveres, vil det betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås.
Før den registrerede person giver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder afklarer over for den registrerede i hvert enkelt tilfælde, om leveringen af personoplysningerne er påkrævet i henhold til loven eller kontrakten eller er nødvendig for indgåelsen af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det ville få, hvis personoplysningerne ikke blev leveret.

Forekomst af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profi.

Generelle cookies

Følgende cookies er blandt de teknisk nødvendige cookies.

Cookies fra WordPress

EFTERNAVNFORMÅLGYLDIGHED
wordpress_test_cookieDenne cookie fastslår, om brugen af cookies er blevet deaktiveret i browseren. Opbevaringsperiode: Indtil browsersessionens afslutning (slettes, når du lukker din internetbrowser).session
PHPSESSIDDenne cookie gemmer din aktuelle session i forbindelse med PHP-applikationer og sikrer, at alle funktioner på dette websted, der er baseret på programmeringssproget PHP, kan vises fuldt ud. Opbevaringsperiode: Indtil browsersessionens afslutning (slettes, når du lukker din internetbrowser).session
wordpress_akm_mobileDisse cookies bruges kun til administrationsområdet i WordPress.1 år
wordpress_logged_in_akm_mobileDisse cookies bruges kun til WordPress’ administrationsområde og gælder ikke for andre besøgende på webstedet.session
wp-settings-akm_mobileDisse cookies bruges kun til WordPress’ administrationsområde og gælder ikke for andre besøgende på webstedet.session
wp-settings-time-akm_mobileDisse cookies bruges kun til WordPress’ administrationsområde og gælder ikke for andre besøgende på webstedet.session
awaybruges til A/B-testning af nye funktioner.session
akm_mobilegemmer, om den besøgende ønsker at se den mobile version af et websted.1 dag

WooCommerce cookies

EFTERNAVNFORMÅLGYLDIGHED
woocommerce_cart_hashDenne cookie er nødvendig for at huske varerne i din indkøbskurv i forbindelse med checkout-processen.session
woocommerce_items_in_cartHjælper WooCommerce med at bestemme, når indholdet/data i kurven ændres.session
tk_aiGemmer et tilfældigt genereret anonymt ID. Dette bruges kun i dashboardområdet (/wp-admin), og hvis det er aktiveret, bruges det til brugskontrol.session
wp_woocommerce_session_Indeholder en unik kode for hver kunde, så de ved, hvor de kan finde detaljerne om indkøbskurven i databasen for hver enkelt kunde.2 dage
wc_fragments_Gemmer et tilfældigt genereret anonymt ID. Dette bruges kun i dashboardområdet (/wp-admin), og hvis det er aktiveret, bruges det til brugskontrol.session
wc_cart_hashGemmer et tilfældigt genereret anonymt ID. Dette bruges kun i dashboardområdet (/wp-admin), og hvis det er aktiveret, bruges det til brugskontrol.session

GDPR AIO for WordPress cookies

EFTERNAVNFORMÅLGYLDIGHED
dsgvoaioDenne LocalStorage-nøgle/værdi gemmer de tjenester, som brugeren har accepteret eller ikke har accepteret.variabel
_uniqueDenne LocalStorage-nøgle/værdi gemmer et genereret ID, så brugerens opt-in/opt-out-handlinger kan dokumenteres. ID’et gemmes anonymt.variabel
dsgvoaio_createDenne nøgle/værdi i LocalStorage gemmer det tidspunkt, hvor _uniqueuid blev genereret.variabel
dsgvoaio_vgwort_disableDenne nøgle/værdi i LocalStorage gemmer, om VG Wort Standard-tjenesten er tilladt eller ej (indstilling fra stedets operatør).variabel
dsgvoaio_ga_disableDenne LocalStorage-nøgle/værdi gemmer, om Google Analytics Standard-tjenesten er tilladt eller ej (indstilling fra webstedets operatør).variabel

Google Analytics

Dette websted anvender forskellige tjenester, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De enkelte tjenester præsenteres mere detaljeret i det følgende afsnit.

Ved at anvende følgende tjenester og den dermed forbundne indsamling af personoplysninger (især IP-adressen) forfølger vi i princippet en legitim interesse i at præsentere, analysere og forbedre tilbuddet på vores hjemmeside på en tiltalende måde og tilpasse eventuelle reklamer til dine behov (art. 6, stk. 1, litra f GDPR).

Google Analytics anvender såkaldte “cookies” (se også 3.1 “Cookies”). De gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, sendes normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Som følge heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedets aktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med webstedets aktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Indsigelse mod indsamling af data

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge alle funktioner på dette websted fuldt ud. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), og i at Google behandler disse data ved at downloade det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link, og installere: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt om brugen af Google Analytics og gennemfører fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af tjenesterne.

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske karakteristika” i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for de besøgende på hjemmesiden. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google og besøgsdata fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som beskrevet i det foregående afsnit.

Google Analytics cookies

EFTERNAVNFORMÅLGYLDIGHED
_gaDifferentiering af besøgende på webstedet.2 år
_gidDifferentiering af besøgende på webstedet.24 timer
_gat_gtag_UA_Bruges til at begrænse anmodningshastigheden. Hvis Google Analytics leveres via Google Tag Manager, får denne cookie navnet _dc_gtm_ .1 minut
_dc_gtm_Bruges til at overvåge antallet af serveranmodninger fra Google Analytics.1 minut
AMP_TOKENIndeholder en tokenkode, der bruges til at læse et klient-ID fra AMP Client ID-tjenesten. Ved at matche dette ID med Google Analytics-id’et kan brugerne matches, når der skiftes mellem AMP-indhold og ikke-AMP-indhold.30 sekunder til 1 år
_gatBruges til at overvåge antallet af Google Analytics-serveranmodninger, når du bruger Google Tag Manager.1 minut
_gac_Indeholder oplysninger om brugerens markedsføringskampagner. Disse deles med Google AdWords/Google Ads, når Google Ads- og Google Analytics-kontiene er forbundet.90 dage
__utmaID, der bruges til at identificere brugere og sessioner.2 år
__utmtBruges til at overvåge antallet af serveranmodninger fra Google Analytics.10 minutter
__utmbBruges til at skelne mellem nye sessioner og besøg. Denne cookie sættes, når GA.js javascript-biblioteket indlæses, og der ikke er nogen __utmb-cookie til stede. Cookien opdateres, hver gang der sendes data til Google Analytics-serveren.30 minutter
__utmcBruges kun med gamle Urchin-versioner af Google Analytics og ikke med GA.js. Bruges til at skelne mellem nye sessioner og besøg ved slutningen af en session.session
__utmzIndeholder oplysninger om den trafikkilde eller kampagne, der førte brugeren til webstedet. Cookien sættes, når GA.js javascriptet indlæses, og opdateres, når data sendes til Google Analytics-serveren.6 måneder
__utmvIndeholder oplysninger om den trafikkilde eller kampagne, der førte brugeren til webstedet. Cookien sættes, når GA.js javascriptet indlæses, og opdateres, når data sendes til Google Analytics-serveren.2 år
__utmxBruges til at afgøre, om en bruger skal indgå i en A/B- eller multivariat test.18 måneder
__utmxxBruges til at bestemme, hvornår den A/B- eller multivariate test, som brugeren er i gang med, slutter.18 måneder

Google Tag Manager

Dette websted bruger Google Tag Manager (Google LLC. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Denne tjeneste gør det muligt at administrere websteds tags via en grænseflade. Google Tool Manager implementerer kun tags. Det betyder: Der anvendes ingen cookies, og der registreres ingen personlige data.

Google Tool Manager udløser andre tags, som på deres side kan indsamle data. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, vil den forblive gældende for alle sporingstags, hvis de er implementeret med Google Tag Manager.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Cookie -lov
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores websted. Ved at surfe på dette websted accepterer du vores brug af cookies.
AcceptMore info